Leadership

Name
Title
Tel
Email
Director // Professor
+86-10-82648099
kjjin@aphy.iphy.ac.cn

Baohua Feng

Deputy Director//Professor
+86-10-82649354
bhfeng@aphy.iphy.ac.cn
Deputy Director//Professor
+86-10-82648114
lmchen@aphy.iphy.ac.cn

 
  Scientific Council

Academic advisors Yuanrang Shen
Academic advisors Guozhen Yang
Academic advisors
Daozhong Zhang

 
 
Director
Jie Zhang
Deputy Director
Qihuang Gong
Deputy Director
Shiqun Li
Deputy Director
Jingjun Xu
 
 


Members

Yuxing Xia

Shining Zhu

Lei Xu

Xicheng Zhang
Yuxin Nie
Heping Zeng
Li Wang
Runsheng Chen
Tieqiang Chang
Hai Ming Xianfeng Chen Xuehua Wang

Kuijuan Jin

 
     

P.O.Box 603,Beijing 100080
Key Laboratory of Optical Physics
Tel:86-10-82649442 Fax:86-10-82649451 Email: xiusq@aphy.iphy.ac.cn